ತಂದೆ ವಿಲಿಯಂ-ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಪಿರೇರಾ ಜೊತೆ ಲಾಯ್ಡ ಆ್ಯಂಟನಿ ಪಿರೇರಾ