ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ್ ಠಾಕುರ್ / ನೀರಜ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ (Photo credit:thequint.com)