ಅಕ್ಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೆಸರಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದ ಪೊಲೀಸರು. Photo: PTI