ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ  ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್, Photo: twitter