(ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಜನರು)