ರಶೀದ್ ವಿಟ್ಲ,     ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್,     ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್