ಯಾದವೇಂದ್ರ ದೇವ್ ವಿಕ್ರಮ ಸಿನ್ಹಾ ಝಾಲಾ (Twitter/@moefcc)