ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ. ವರಾಲೆ  (Photo credit- bombayhighcourt.nic.in)