ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಶಿವಕುಮಾರ್ - ಮೃತ ಯುವಕ