ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ "ಅನ್ನಕೂಟ್" ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು. | Vartha Bharati- ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ "ಅನ್ನಕೂಟ್" ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

Back to Top