ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಲೋಮ್ ಝುರಬಿಷ್ವಿಲಿ | PC : X/@Zourabichvili_S