ಯಾಹ್ಯಾ ಸಿನ್ವಾರ್(PC: X \ @NiohBerg) , ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು(PC: X \ NDTV)