ಫೆಲಸ್ತೀನಿ ಲೇಖಕ ಬಾಸಿಮ್ ಖಂದಕ್ಜೀ ಹಾಗೂ "ಎ ಮಾಸ್ಕ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈ" ಎಂಬ ಅರೆಬಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ (Photo: X/arabnews)