ಮೃತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಇಟೇ ಗಲೇ (Photo:X/@HenMazzig)