ಅಗ್ನಿ ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಟ್ಟಡ (ಒಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್)