ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ/ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ / ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ (Photo credit: PTI)