ರಮೇಶ್ ಬಿಧುರಿ ಹಾಗೂ ದಾನಿಶ್ ಅಲಿ, Photo: YouTube/Sansad TV