ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನ ನಗರವೊಂದರ ಚಿತ್ರ PC: /wiki/Economy_of_Sudan