ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PTI) , ಶ್ಯಾಮ್ ರಂಗೀಲಾ(X/ @ShyamRangeela)