ಕರ್ನಾಟಕ/ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು Photo: twitter.com/KeralaGovernor