ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಯನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ Photo: Twitter/@carlosalcaraz