ಚಿತ್ರ-  ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಸರಕಾರಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸರಕಾರಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ