ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ತೀರದ ಮಾನಿನೀಯರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸದಸ್ಯರು