ಸರಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು