ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ / ಇಂದುಮತಿ ಲಮಾಣಿ / ಡಾ. ಕಾ.ವೆಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ