ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಛಗನ್ ಭುಜಬಲ್, Photo: Twitter@NDTV