ಮೌಢ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಹೊರಟಿರುವ ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಯಾಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ?

Back to Top