ನಿರಾಶ್ರಿತ ಶಿಬಿರದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಸಲು ನಮಾಝ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಸೀದಿ

Back to Top